14
- January
2018
Posted By : Usha Nixon  
Comments Off on Sex i dag sex med homoseksuell hest
Sex i dag sex med homoseksuell hest

sex i dag sex med homoseksuell hest

Jo, de har en dyrevernslov liknende vår, men tiltross for at denne foreskriver at dyr skal behandles forsvarlig og beskyttes mot smerte, lidelse, angst, varige men og vesentlig ulempe, tar de allikevel ikke det neste skrittet. Og de er dessverre ikke de eneste… For i den norske lov er det i dag ikke noe spesifikt forbud mot seksuell omgang med dyr, da det først rammes dersom det kan påvises at dyret er påført «unødig lidelse», for eksempel gjennom dokumenterte fysiske skader.

Dyrevernorganisasjoner har derfor lenge kjempet for å få et eget forbud mot å utnytte dyr seksuelt. For kan organisert seksuelt misbruk av dyr skje i Danmark og Sverige, skjer det nok også i Norge, og jeg tenker at det er på høy tid at vi får gjort noe med dyrs rettsvern i forhold til seksuelle overgrep og overgrep generelt. Jeg er av den oppfattelsen at seksuelle overgrep mot dyr er alvorlige på lik linje med alle andre overgrep, og det er derfor viktig at all form for overgrep kriminaliseres uansett offerets art.

Vi kan se at de fleste er positive til det å sette ned foten å komme med et fullstendig lovforbud, men det hele bringer med seg mange og stygge diskusjoner. Sverige var igjennom en del diskusjon angående dette i begynnelsen av dette tiåret, da man blant annet mente å se en sammenheng mellom forbudet mot barnepornografi fra , og den raske økningen av antall dyr som måtte få hjelp av veterinær som følge av seksuelt misbruk Strafferammen for dyremisshandling ble hevet i , og maksimumsstraffen for ulovlig dyremishandling er nå tre års fengsel.

Inntil da har straffen for dyremishandling vanligvis vært en bot på kroner. I tillegg kan en person som er dømt for dyremishandling mer enn én gang tape retten til å eie dyr eller ha med dyr å gjøre.

Dette tiltross, det finnes ingen oversikt over personer som er fradømt retten til å ha dyr, og det føres heller ingen form for kontroll med hvem som anskaffer seg dyr. Den som har medvirket til dyremishandling, kan også tape retten til å eie dyr eller ha med dyr å gjøre. Likevel benyttes denne muligheten svært sjelden av domstolene. Dette var Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet enig i da de kom med utkast til den nye dyrevelferdsloven.

En lovbestemmelse om at dyr har egenverdi vil i tillegg bidra til å styrke vekten av dyrs interesser i rettssaker, når det lages nye forskrifter og ellers.

Det vil også bringe norsk dyrevelferdslov bedre i samsvar med europeisk dyrevernrett, da dyr i forbindelse med EU har hatt rettslig status som "sentient beings" sansende vesener siden Da den nye lovbestemmelsen ble sendt til Stortinget for vedtakelse, var bestemmelsen om egenverdi fjernet, og utkastet til en ny dyrevelferdslov ble laget uten rettigheter for dyr. Det triste her er at dyresex var forbudt i Norge fram til da Stortinget av alle ting valgte å legalisere det, samtidig som de fjernet lovforbudet mot homofil sex.

Jeg har prøvd å nøste opp i hva argumentene for dette var, men kommer dessverre ikke til bunns i det. Dyrevernsalliansen i Norge har arbeidet hardt for ett nytt lovforslag siden , og de etterlyser fortsatt ett bedre rettsvesen for alle dyr, inkludert forsøksdyr. Flere bestemmelser er blitt modernisert gjennom de siste årene, men det er få innholdsmessige endringer å finne, og ingen endelige forbud mot overgrep på dyr. At dette virker fjernt for de fleste forstår jeg like godt som at vi trenger en ny dyrevernslov.

Det skjer i Danmark som tidligere nevnt , og i november fant en svensk jente sin konkurranseponni mishandlet på det groveste, og det hele endte med avlivning. I tillegg har den norske oppdretteren Anders Osvold ved en tilfeldighet kommet over en mann som prøvde å forgripe seg på ett av hans mange føll.

I begge sakene ble mennene tatt av politiet, men begge sakene ble selvfølgelig henlagt. Jeg mener ikke at vi alle som en skal gå ut i verden i samlet tropp for å bekjempe all seksualisert vold, men det kan ikke skade å vite litt om hva som kan foregå i stallen rundt hjørnet eller på toppen av bakken.

Bedre føre var enn etter snar sier nå jeg! Hvorfor kan ikke verden være slik at man kan putte den i lomma og ta den med seg til alle tider og peke på hvor man vil bo og livet man vil ha og VIPS. Gjør et forsøk på å sparke igang denne bloggen igjen. Moro å skrive litt! Da skal jeg og Mini på kurs i helga: Da er nærvene på plass til stevne. Kom inn i ridehuset og allt var skummelt. Snøfta og holdt pusten.

Logo Det er brukere på siden. Freckles profil Gjestebok Statusarkiv Freckles hester. Overgrep på dyr Det at noen mennesker forgriper seg på våre høyt elskede dyr er et faktum vi som hestefolk og dyreeiere må forholde oss til.

Det samme gjelder seksuelle overgrep på dyr. Du må logge inn for å like dette bloginnlegget! Du må være logget inn for å kommentere på hest. Det er bra at du tar opp dette temaet Du må logge inn for å like denne kommentaren! De er syke i hodene sine!

Sjønner ikke at det ikke er noen lov som sier at det er forbudt med seksuell omgang med dyr! Kjempebra at du skriver en slik blogg, så folk blir klar over disse forferdelige tingene som kan skje i en stall akkurat der du minst venter det. Fikk mye informasjon om dette i bloggen din, den er nok jobbet mye og godt med.

Huff, folk er gale, sier jeg bare! Vi lever i verden hvor snart ingen ting er tabu lenger. Flott at du skriver en slik blogg, for dette er ting de fleste ikke tenker på i hverdag, men som du sier, tydligvis er utbredt. Takk for en oppvekker, selv om jeg ble en smule kvalm mens jeg leste bloggen din..

Stå på videre med å spre disse opplysningene. Hvis noen hadde rørt ponnien min hadde det blitt det siste de hadde gjort!! Vet om stykker som har gjort noe slikt forferdelig bare 20 min. Det eneste høgskoletilbudet i dag ligger ved Universitetet i Agder, hvor psykologen Elsa Almås og legen Esben Esther Pirelli Benestad har vært sentrale i etableringen.

Ett års pensum er lagt som et deltidsstudium over to år, og søkes i hovedsak av personer med høgskoleutdanning innenfor helsefag, samt en og annen psykolog eller lege.

Etter endt studium fungerer de da siden som rådgivere i sexologiske spørsmål i sine respektive institusjoner, samt at enkelte driver egen praksis. På universitetsnivå finnes et emnekurs i sexologi, på bachelorprogrammet i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Dette står professor i helsepsykologi Bente Træen bak. Vi har en nordisk forening for klinisk sexologi som har utarbeidet en autorisasjon, men foreløpig altså ingen egen offentlig godkjent norsk autorisasjon, sier han, og forteller videre om en annen sentral sak: I dag har sexologiske intervensjoner ingen særskilte takster i systemet til Rikstrygdeverket.

I en tid da helseforetakene stiller store krav til inntjening, innebærer manglende takster at helsepersonell med sexologisk kompetanse ikke kan dokumentere sin virksomhet og derfor heller ikke får praktisert sine tjenester. Det gis heller ikke driftstilskudd eller trygderefusjon til privatpraktiserende behandlere med sexologisk kompetanse, så den som har behov for sexologisk hjelp, må betale behandlingen selv.

Parallelt med denne saken jobbes det med offentlig godkjenning av sexologer, noe som viser seg veldig vanskelig å få til. Det råder en oppfatning om at sexologi vanskelig lar seg definere som et selvstendig fagområde, og både Psykologforeningen og Legeforeningen hevder at det er nok spesialiteter som det er. Norsk forening for klinisk psykologi tok for noen år siden et initiativ overfor Sosial- og helsedirektoratet for å forsøke å kartlegge hva som kunne ytes av hjelp fra så vel offentlig som privat hold.

En serie møter endte med følgende kjernespørsmål: Kan det dokumenteres at sexologisk behandling har effekt? Dermed fikk Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å gjøre en kunnskapsoppsummering av effektene av sexologiske intervensjoner. En ekspertgruppe, der også Dagfinn Sørensen har en plass, bistår Kunnskapssenteret i undersøkelsen. De startet med abstracts, som siden ble redusert til førti artikler.

Dessverre har det vist seg at det dreier seg om gjennomgående dårlig metodiske studier, og de sitter igjen med relativt få som er solide, men disse byr til gjengjeld på gode nyheter. Men det viser også store kunnskapshull, sier han, relativt optimistisk på fagområdets vegne, siden hele denne prosessen har vitnet om at de nå blir tatt på alvor. Den store fagdrømmen tror han likevel ikke vil gå i oppfyllelse. Det kommer nok dessverre ikke til å skje, men i beste fall kan det føre til en større besvissthet om etterspørselen etter slike tjenester og nødvendigheten av å tilby dem som del av et helhetlig helsetilbud.

Dagfinn Sørensen var også i noen år Nitimens sex-ekspert, gjennom serien «Kyss, klapp og klem». Hva folk lurte på? Hvor mange ganger i uka? Hvordan å få tilbake lysten? Hvis en har tålelig bra økonomi, og hvis en bor i en større by, vil tilgangen på kompetanse være der. Siden privatpraktiserende sexologer ikke får noen trygderefusjon, trenger en heller ingen henvisning.

Det er bare å ringe og få en time, sier han og føyer til at det i spredt uorden også finnes kompetanse omkring på helseforetak og familievernkontorer. Menn med ereksjonsproblemer, derimot, har lenge hatt sitt lavterskeltilbud: Selv om problemene skulle være psykisk betinget, går Sørensen med på den mulige nytten av potensfremmende midler.

Siden har vi sett en dreining mot mer kognitiv terapiteori, hvor seksualiteten har fått mindre plass. Sånn sett kan du si at den kliniske sexologien i dag er et smalt område. Og her vil jeg gjerne fremme min absolutt viktigste påstand: Det synes for meg som at mange psykologer ikke berører seksualiteten i samtaler med klientene. Det kan være mange årsaker til dette, men min påstand er at et så sentralt livsområde må tematiseres, og at det er helsepersonalets plikt å legge til rette for at klientene våre våger å snakke med oss om det.

Det blir feil om det er klientene selv som må bringe det til torgs. Seksualitet er for mange så skambelagt at om det ikke gis tydelig og klar aksept for at det er helt kurant å snakke om det, tør de ikke. Han mener ikke at sex alltid er en del av problemet, men det bør alltid sjekkes ut. Kanskje får en til svar at «jo takk, akkurat det der går helt fint, men takk for at du spør».

Men det kan like gjerne være at klienten er takknemlig over å få hjelp til å ta fatt i det. Seksualitet er for mange så skambelagt at om det ikke gis tydelig og klar akspet for at det er helt kurant å snakke om det, tør de ikke. Etter at Dagfinn Sørensen la suicidologien på hylla til fordel for sexologien, har han holdt seg der.

Utover den kliniske virksomheten holder han kurs og seminarer. Han forsker på sexologiske temaer, er aktiv i foreningsarbeidet og har utgitt flere bøker om ungdom og seksualitet og om samliv. Han har også en periode hatt oppdrag for datingtjenesten q, dels som del av en gruppe fagpersoner som videreutvikler en relasjonstest de benytter, dels som spaltist i nettmagasinet deres. Jeg er i stor grad i en pågående læringsprosess, sier han, og er tydelig på at dette er et område å jobbe på som kanskje mer enn mange andre berører en selv.

En som jobber med psykoser eller depresjoner, lider forhåpentlig ikke av det samme selv. Men alle har et seksualliv, og dermed blir dette noe vi deler på en helt annen måte enn om en jobber med angst eller psykoser, sier han, og leter litt etter ord i farten. Det jeg vil fram til, er at jeg ikke blir så sjokkert lenger. Det er ikke lenger så mange ting som er meg fremmed, om hva folk tenner på, hva de har vært utsatt for, hva de har opplevd Det er ikke noe jeg ikke vil tørre å gå inn på, selv om jeg erkjenner at enkelte ting er mer utfordrende å jobbe med enn andre.

Jeg husker godt alle historiene som verserte blant mine studentkollegaer på psykologi om ordbruken på «instituttet til Langfeldt». Det var liksom ikke måte på hva slags språk vi brukte, sier han og eksemplifiserer med den største letthet i form av en strøm av obskøne og mildt sagt folkelige ord og uttrykk på det dere vet.

Ellers er jeg mer opptatt av å bruke ord som er egnet til å åpne for dialog, heller enn å lukke. En klient jeg hadde, omtalte konsekvent og blygt sitt kjønnsorgan som «Sørlandet», og vi hadde samtaler over flere år. Det fungerte utmerket når vedkommende rapporterte at det hadde vært «storm innaskjærs på Sørlandet» etter en helg med bra sex. Jeg bruker gjerne den første timen til det, til å antyde at det kanskje kan kjennes litt skummelt å skulle nærme seg slike ting.

Jeg forteller at jeg kommer til å grave og spørre, og ber dem signalisere klart om de synes jeg spør for mye. De er i sin fulle rett til å si: Det vil jeg ikke snakke om. Noen vil kanskje tenke at det er en enkel sak for Sørensen å få folk på glid, siden de jo i utgangspunktet oppsøker ham som fagmann nettopp på sex. Men han har også jobbet med andre terapier, hvor folk har oppsøkt ham ut fra ganske andre psykiske plager.

Men også da sørger han for å bringe temaet på banen: Jeg vet jo ikke hvordan det er med deg, men Jeg signaliserer en tillatelse til at om det føles riktig, så er det greit.

.

Sex i dag sex med homoseksuell hest

Sex i dag sex med homoseksuell hest

: Sex i dag sex med homoseksuell hest

TANTRIC MASSAGE PICTURES HOMOSEKSUELL REAL LINGAM MASSAGE Sex praha escort homo spain
Stavanger free homo meet and fuck websites 488
ESKORTE SIDER HOMO FREE SEX CAMS Norsk cam chat homo eskorte og massasje

Det er bra at du tar opp dette temaet Du må logge inn for å like denne kommentaren! De er syke i hodene sine! Sjønner ikke at det ikke er noen lov som sier at det er forbudt med seksuell omgang med dyr! Kjempebra at du skriver en slik blogg, så folk blir klar over disse forferdelige tingene som kan skje i en stall akkurat der du minst venter det.

Fikk mye informasjon om dette i bloggen din, den er nok jobbet mye og godt med. Huff, folk er gale, sier jeg bare! Vi lever i verden hvor snart ingen ting er tabu lenger. Flott at du skriver en slik blogg, for dette er ting de fleste ikke tenker på i hverdag, men som du sier, tydligvis er utbredt. Takk for en oppvekker, selv om jeg ble en smule kvalm mens jeg leste bloggen din..

Stå på videre med å spre disse opplysningene. Hvis noen hadde rørt ponnien min hadde det blitt det siste de hadde gjort!! Vet om stykker som har gjort noe slikt forferdelig bare 20 min. Jeg kan bare ikke forstå det, det er helt barbarisk.. Flott blogg som setter lys på dette forferdelige som skjer i det skjulte: Hvis noen forgriper seg på hesten din kan du anmelde dem for innbrudd, men ellers..

I norge tas ikke voldtekt seriøst i det hele tatt, verken for mennesker eller for dyr. Det blir sett på som mer alvorlig å kjøre på rødt lys enn å voldta noen i Norge, det er landet vi bor i. Bra fler er opptatt av dette. Folk tenker bare "det skjer sikkert ikke ofte eller i nærheten av oss" men pervor er OVER alt, og det er så sykt mange av disse pervone med fetisjer.

Så på forsiden av vi menn en gang at en hoppe døde under pornofilm-opptak, men jeg orka ikke lese om det, lite hyggelig når man står i kø på butikken å ha sånne overskrifter som blinker mot deg. Norsk rettsvesen må innse at slike mennesker har alvorlige problemer og trenger beskyttelse fra seg selv og de må beskyttes for samfunnet, for vi vil VIRKELIG ikke ha sånne mennesker.

For min del kan de like gjerne kutte av dem snoppen og dumpe dem på en egen øy, så kan de gå der med de syke lystene sine og humpe kokosnøtter!!

Passord Registrer deg Glemt passord? Har du ikke registrert din e-postadresse enda? Elinzen Hvorfor kan ikke verden være slik at man kan putte den i lomma og ta den med seg til alle tider og peke på hvor man vil bo og livet man vil ha og VIPS. NZ Gjør et forsøk på å sparke igang denne bloggen igjen. Missdevil Da skal jeg og Mini på kurs i helga: Lolo Har ikke oppdatert sin status enda..

Casimir Har ikke oppdatert sin status enda.. Elin-Marie Har ikke oppdatert sin status enda.. CarolineJensen Har ikke oppdatert sin status enda.. Dimmelimm Har ikke oppdatert sin status enda.. Lelleogvitta Har ikke oppdatert sin status enda.. Alfiss Har ikke oppdatert sin status enda.. Charlottee Har ikke oppdatert sin status enda.. Mariashanti Har ikke oppdatert sin status enda..

Forrah Har ikke oppdatert sin status enda.. Elisabeth-Miranda Har ikke oppdatert sin status enda.. Mallah Har ikke oppdatert sin status enda.. Swarovski Har ikke oppdatert sin status enda.. LinnOgZahira Har ikke oppdatert sin status enda.. Kieffer Masters League Overgrep på dyr Ros og korreksjon Fra Unghest til Ridehest Nordisk Mesterskap i stemningsbilder Imorgen drar Torpa Nordisk Mesterskap i California Når ''kan' hesten stå ute da?!

Turen vår- Styr, og skogen med alle dyrene En strålende kjøre-dag på Øvergård To trippelplasseringer på rad På universitetsnivå finnes et emnekurs i sexologi, på bachelorprogrammet i psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Dette står professor i helsepsykologi Bente Træen bak. Vi har en nordisk forening for klinisk sexologi som har utarbeidet en autorisasjon, men foreløpig altså ingen egen offentlig godkjent norsk autorisasjon, sier han, og forteller videre om en annen sentral sak: I dag har sexologiske intervensjoner ingen særskilte takster i systemet til Rikstrygdeverket.

I en tid da helseforetakene stiller store krav til inntjening, innebærer manglende takster at helsepersonell med sexologisk kompetanse ikke kan dokumentere sin virksomhet og derfor heller ikke får praktisert sine tjenester.

Det gis heller ikke driftstilskudd eller trygderefusjon til privatpraktiserende behandlere med sexologisk kompetanse, så den som har behov for sexologisk hjelp, må betale behandlingen selv. Parallelt med denne saken jobbes det med offentlig godkjenning av sexologer, noe som viser seg veldig vanskelig å få til. Det råder en oppfatning om at sexologi vanskelig lar seg definere som et selvstendig fagområde, og både Psykologforeningen og Legeforeningen hevder at det er nok spesialiteter som det er.

Norsk forening for klinisk psykologi tok for noen år siden et initiativ overfor Sosial- og helsedirektoratet for å forsøke å kartlegge hva som kunne ytes av hjelp fra så vel offentlig som privat hold. En serie møter endte med følgende kjernespørsmål: Kan det dokumenteres at sexologisk behandling har effekt? Dermed fikk Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å gjøre en kunnskapsoppsummering av effektene av sexologiske intervensjoner.

En ekspertgruppe, der også Dagfinn Sørensen har en plass, bistår Kunnskapssenteret i undersøkelsen. De startet med abstracts, som siden ble redusert til førti artikler. Dessverre har det vist seg at det dreier seg om gjennomgående dårlig metodiske studier, og de sitter igjen med relativt få som er solide, men disse byr til gjengjeld på gode nyheter.

Men det viser også store kunnskapshull, sier han, relativt optimistisk på fagområdets vegne, siden hele denne prosessen har vitnet om at de nå blir tatt på alvor. Den store fagdrømmen tror han likevel ikke vil gå i oppfyllelse. Det kommer nok dessverre ikke til å skje, men i beste fall kan det føre til en større besvissthet om etterspørselen etter slike tjenester og nødvendigheten av å tilby dem som del av et helhetlig helsetilbud.

Dagfinn Sørensen var også i noen år Nitimens sex-ekspert, gjennom serien «Kyss, klapp og klem». Hva folk lurte på? Hvor mange ganger i uka?

Hvordan å få tilbake lysten? Hvis en har tålelig bra økonomi, og hvis en bor i en større by, vil tilgangen på kompetanse være der. Siden privatpraktiserende sexologer ikke får noen trygderefusjon, trenger en heller ingen henvisning. Det er bare å ringe og få en time, sier han og føyer til at det i spredt uorden også finnes kompetanse omkring på helseforetak og familievernkontorer. Menn med ereksjonsproblemer, derimot, har lenge hatt sitt lavterskeltilbud: Selv om problemene skulle være psykisk betinget, går Sørensen med på den mulige nytten av potensfremmende midler.

Siden har vi sett en dreining mot mer kognitiv terapiteori, hvor seksualiteten har fått mindre plass. Sånn sett kan du si at den kliniske sexologien i dag er et smalt område. Og her vil jeg gjerne fremme min absolutt viktigste påstand: Det synes for meg som at mange psykologer ikke berører seksualiteten i samtaler med klientene. Det kan være mange årsaker til dette, men min påstand er at et så sentralt livsområde må tematiseres, og at det er helsepersonalets plikt å legge til rette for at klientene våre våger å snakke med oss om det.

Det blir feil om det er klientene selv som må bringe det til torgs. Seksualitet er for mange så skambelagt at om det ikke gis tydelig og klar aksept for at det er helt kurant å snakke om det, tør de ikke. Han mener ikke at sex alltid er en del av problemet, men det bør alltid sjekkes ut. Kanskje får en til svar at «jo takk, akkurat det der går helt fint, men takk for at du spør». Men det kan like gjerne være at klienten er takknemlig over å få hjelp til å ta fatt i det.

Seksualitet er for mange så skambelagt at om det ikke gis tydelig og klar akspet for at det er helt kurant å snakke om det, tør de ikke. Etter at Dagfinn Sørensen la suicidologien på hylla til fordel for sexologien, har han holdt seg der.

Utover den kliniske virksomheten holder han kurs og seminarer. Han forsker på sexologiske temaer, er aktiv i foreningsarbeidet og har utgitt flere bøker om ungdom og seksualitet og om samliv. Han har også en periode hatt oppdrag for datingtjenesten q, dels som del av en gruppe fagpersoner som videreutvikler en relasjonstest de benytter, dels som spaltist i nettmagasinet deres.

Jeg er i stor grad i en pågående læringsprosess, sier han, og er tydelig på at dette er et område å jobbe på som kanskje mer enn mange andre berører en selv. En som jobber med psykoser eller depresjoner, lider forhåpentlig ikke av det samme selv. Men alle har et seksualliv, og dermed blir dette noe vi deler på en helt annen måte enn om en jobber med angst eller psykoser, sier han, og leter litt etter ord i farten.

Det jeg vil fram til, er at jeg ikke blir så sjokkert lenger. Det er ikke lenger så mange ting som er meg fremmed, om hva folk tenner på, hva de har vært utsatt for, hva de har opplevd Det er ikke noe jeg ikke vil tørre å gå inn på, selv om jeg erkjenner at enkelte ting er mer utfordrende å jobbe med enn andre.

Jeg husker godt alle historiene som verserte blant mine studentkollegaer på psykologi om ordbruken på «instituttet til Langfeldt». Det var liksom ikke måte på hva slags språk vi brukte, sier han og eksemplifiserer med den største letthet i form av en strøm av obskøne og mildt sagt folkelige ord og uttrykk på det dere vet.

Ellers er jeg mer opptatt av å bruke ord som er egnet til å åpne for dialog, heller enn å lukke. En klient jeg hadde, omtalte konsekvent og blygt sitt kjønnsorgan som «Sørlandet», og vi hadde samtaler over flere år. Det fungerte utmerket når vedkommende rapporterte at det hadde vært «storm innaskjærs på Sørlandet» etter en helg med bra sex.

Jeg bruker gjerne den første timen til det, til å antyde at det kanskje kan kjennes litt skummelt å skulle nærme seg slike ting. Jeg forteller at jeg kommer til å grave og spørre, og ber dem signalisere klart om de synes jeg spør for mye. De er i sin fulle rett til å si: Det vil jeg ikke snakke om. Noen vil kanskje tenke at det er en enkel sak for Sørensen å få folk på glid, siden de jo i utgangspunktet oppsøker ham som fagmann nettopp på sex. Men han har også jobbet med andre terapier, hvor folk har oppsøkt ham ut fra ganske andre psykiske plager.

Men også da sørger han for å bringe temaet på banen: Jeg vet jo ikke hvordan det er med deg, men Jeg signaliserer en tillatelse til at om det føles riktig, så er det greit. Det er uhyre virkningsfullt. Ikke at jeg vil rase inn der, men det ender gjerne med en invitasjon til å snakke om saken, sier han, og åpner selv så mange dører at spørsmålet faller helt naturlig: Hvordan er det egentlig å ha sex på hjernen?

Sex i dag sex med homoseksuell hest